ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิศัลยา สกุลแพทย์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,13:02   อ่าน 568 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระศักดิ์ สระแก้ว
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,13:01   อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยากร คงสุวรรณ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,12:58   อ่าน 602 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : ทีมอังกะลุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2556
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,12:55   อ่าน 677 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัตนาพร ทรัพย์กรณ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,12:50   อ่าน 670 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐวดี นุ้ยสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,12:47   อ่าน 608 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้น ป.4- ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัชรพล วงค์เรือง
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2555,23:31   อ่าน 1077 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้น ป.1- ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงค์งาม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2555,23:28   อ่าน 1228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพคัดลายมือ ประเภททีม ระดับป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธีรพงษ์ ไกรเจริญ, ด.ช.ปรเมศร์ เศษเลิศ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2555,23:22   อ่าน 929 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง เขียนเรื่องจากภาพ ประเภททีม ระดับ ชั้น ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.โสตถิ์ ฉิมหาด, ด.ช.ชนินทร์ ทิพย์แสง
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2555,23:17   อ่าน 1144 ครั้ง