ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารารัตน์พัฒน์มณี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพารัตน์ กิ่งสงค์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ศรีประทุม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสันห์สินี ทองพิทักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริศนา นาคเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรวิศ มีแย้ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ สกุลแพทย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยมน กรเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ระดับชั้น : ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ระดับชั้น : ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
เบอร์โทร : 0816762480