ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

รสสุคนธ์ ศรีภิรมย์มิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนุธิดา มัยกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางอัจฉรา วรรณเสวี
ครู คศ.2