ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

รสสุคนธ์ ศรีภิรมย์มิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัจฉรา วรรณเสวี
ครู คศ.3