ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสำนักงาน

นายชำนาญ มีทิม
ครู ค.ศ.2 หัวหน้าการเงินและสินทรัพย์

นางวิเอื้อ เมืองอุดม
ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสมศรี นาคเจริญ
ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงิน

นางอนุธิดา มัยกูล
ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอ้อม เมฆฉาย
พนักงานธุรการ

นายนันวัฒน์ สุขช่วย
ครูผู้ช่วย