ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายมาโนช ชูวัจนะ
ช่างไม้3