ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพิน ชัยกิจ
ครู คศ.2