ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชำนาญ มีทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา ยินดีรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสมศรี นาคเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางยุพิน ชัยกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0