ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุล
ครู คศ.2

นางวัลลี ทรัพย์กรณ์
ครู คศ.2

นายนำพล พิมสาร
ครูผู้ช่วย