ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพิน ชัยกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายนันทวัฒน์ สุขช่วย
ครูผู้ช่วย