ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี นาคเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

จิราวรรณ มากคงแก้ว
ครูผู้ช่วย