ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเปมิกา วชิระ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย