ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

เรื่อง สอบราคาซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕58

 

          โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงมีความประสงค์ สอบราคาซื้อแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2558  ตามรายละเอียด ดังนี้  แบบเรียนระดับอนุบาล  จำนวน  ๑๓  รายการ เป็นเงิน      9,981   บาท

แบบเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๙๐  รายการ  เป็นเงิน   ๑๒๙,๒๒๐  บาท.

แบบเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๕๕ รายการ เป็นเงิน   75,231  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    214,414   บาท   (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน

จ.ชุมพร ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ .          

               ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.radbumrung.ac.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๘๙๘๗๑๖๔๔๕ ในวันและ เวลาราชการ

 

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

นายสุชาติ    มีสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2558,00:33   อ่าน 1181 ครั้ง