ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดนตรีไทยประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ที่ ๐01/2558

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

************************

ด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จานวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101,100.00 บาท (=หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน=)ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ โรงเรียน

วัดราษฎร์บำรุง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 . ถึง 15.30 . เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องสำนักงานธุรการ อาคาร สปช 2/28 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานธุรการ อาคาร สปช 2/28 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องสำนักงานธุรการ อาคาร สปช 2/28 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ในวันที่ 29 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7765-2026 มือถือ 0898716445 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.. 2558

(ลงชื่อ)………………………………….

(นายสุชาติ มีสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,00:00   อ่าน 1340 ครั้ง