ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
ด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 2 รายการ ตาม ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 414,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 รายการ/ 1 ชุด งบประมาณ 46,000 บาท
2. คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครูและอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 รายการ/ 8 ชุด งบประมาณ 368,000 บาท
รายละเอียดตามคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดูรายละเอียดได้จาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก ไฟล์ดาวส์โหลด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1380 ครั้ง