ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญา นาคมุสิก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายใจ ยอดสุดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ มีสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสุานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 17 พฤษจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วรรณเสวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล พรหมเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๒๗ -พ.ศ.๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร แหล่งหล้า
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ เพชรนาค
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๒๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเนียน สร้างแก้ว
ตำแหน่ง : (รักษาราชการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๕
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ เพชรนาค
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๔๙๘ - พ.ศ.๒๕๗๙