ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่านคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.๖ เครือข่ายหลังสวน ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เครือข่ายหลังสวน ๓ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายหลังสวน ๓ จำนวน ๑๓  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๑๓  คน   ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมจำนวน ๓ วัน  ๒  คืน   ตั้งแต่วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สถานที่ วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลบางมะพร้าว  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

 จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

๑. เพื่อปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

๔. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง

๕. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2557,05:17   อ่าน 2317 ครั้ง