ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบ O-NET
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
แผนภูมแสดงข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๓และ ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
แผนภูมแสดงข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๓และ ๒๕๕๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง