ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านคุณธรรม \\
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคุณธรรมนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในวันที่  3 - 5 สิงหาคม  2549 ในหัวเรื่อง หลักสูตรวิถีพุทธ สู่วิสัยทัศน์ทางการศึกษา  ได้รับรางวัลระดีบ ดี  พร้องเงินรางวัล  10,000 บาท
นวัตกรรมหนังเสือเล่มเล็ก 8 คุณธรรมพื้นฐาน สู่ 8 สาระการเรียนรู้
พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรวิถีพุทธสู่วิสัยทัศน์ทางการศึกษา เป็นหนังสือเล่มเล็ก 8 คุณธรรมพื้นฐาน สู่ 8 สาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต2 ร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ วิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  วันที่ 10 -13  ก.ย.  51
การสร้างหนังสือเล่มเล็ก 8 คุณธรรมพื้นฐาน สู่ 8สาระการเรียนรู้