ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
นายสันต์  ฉิมหาด
ที่อยู่ บ้านเลขที่.....หมู่...........ต.บางมะพร้าว   อ.หลังสวน   จ.ชุมพร
เบอร์โทร  0817878923

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
นายสำราญ  แก้วเพชร
ที่อยู่ บ้านเลขที่ .....หมู่..8   ต.บางมะพร้าว   อ.หลังสวน   จ.ชุมพร
เบอร์โทร..................

คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวแทนองค์กรเอกชน)
นางพัชรี  วงค์เรือง
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 8  หมู่ 8  ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน  จ.ชุมพน
โทร  0866852305,  0892893627
คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวแทนครู)
นายชำนาญ  มีทิม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 114  หมู่ 4  ต.หาดยาย อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
โทร 0898716445
E-mail address : chamnan.tim9@gmail.com
คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวแทนผู้ปกครอง)
นายอำนาจ  สกุลแพทย์)
ที่อยู่ บ้านเลขที่        หมู่      ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน   จ.ชุมพร
โทร
คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น)
นายสุรินทร์  กัลชนะ

คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวแทนศิษย์เก่า)
นายจรันทร์  ไกรทอง

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ( ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์)
นายมนัส  กาญจนรัตน์
บ้านเลขที่...........หมู่..........ต.บางมะพร้าว  องหลังสวน  จ.ชุมพร
โทร............................
คณะกรรมการสถานศึกษา/เลขานุการ
ดร.สายใจ  ยอดสุดา
ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๑  หมู่ ๗  ต.พ้อแดง  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
โทร ๐๘๕๗๙๗๗๕๙๙
E-mail address : syodsuda@gmail.com