ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559
 ชั้นเรียน         ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง        รวม    
 อนุบาล1 น.ส.ธิติพร  สัมพันธรัตน์ 1312 25
อนุบาล 2น.ส.ธิอาภรณ์  บุนนาค  14 8 22
ชั้น ป.1 นางอัจฉรา  วรรณเสวี  9 8 17
ชั้น ป.2 นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร  16 12 28
 ชั้น ป.3นางพัชรีพรรณ  สิงห์นุกุล  8 12 20
ชั้น ป.4 นางอนุธิดา  มัยกูล 19926
 ชั้น ป.5นางยุพิน  ชัยกิจ  13821
ชั้น ป.6 นางจินตนา  ยินดีรักษ์  15 11 26
 ชั้น ม.1นายนันทวัฒน์  สุขช่วย  11 718 
 ชั้น ม.2นายบุญส่ง  โพธิ์ทอง  1010  20
ชั้น ม.3 นางสมศรี  นาคเจริญ  1218 
รวมทั้งสิ้น 132109  241
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    ชั้นเรียน     
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาจำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวม         
อนุบาล 1
นางสาวธิติพร  สัมพันธรัตน์
12
8
20
อนุบาล 2
นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค
13
7
20
ชั้น ป.1
นางอัจฉรา  วรรณเสวี
20
10
30
ชั้น ป.2
นางหทัยทิพย์  ไกรเจริญ
7
12
19
ชั้น ป.3
นางพัชรีพรรณ  สิงห์นุกุล
14
8
22
ชั้น ป.4
นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร
13
9
22
ชั้น ป.5
นางยุพิน  ชัยกิจ
14
11
25
ชั้น ป.6
นางอนุธิดา  มัยกูล
13
12
25
ชั้น ม.1
นางสาวดาราวรรณ  สุขเจริญ
9
8
17
ชั้น ม.2
นายบุญส่ง  โพธิ์ทอง
12
12
24
ชั้น ม.3
นางสมศรี  นาคเจริญ
15
5
20

รวมข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2557
ชั้นเรียน
ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวมl
อนุบาล1
นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค
167

23

อนุบาล 2
นางวัลลี  ทรัพย์กรณ์
1910

29

ชั้น ป.1
นางอัจฉรา  วรรณเสวี
1113

24

ชั้น ป.2
นางหทัยทิพย์  ไกรเจริญ
158

23

ชั้น ป.3
นางพัชรีพรรณ  สิงห์นุกุล
149

23

ชั้น ป.4
นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร
1513

28

ชั้น ป.5
นางยุพิน  ชัยกิจ
1211

23

ชั้น ป.6
นางอนุธิดา  มัยกูล
128

20

ชั้น ม.1
นางสาวดาราวรรณ  สุขเจริญ
1413

27

ชั้น ม.2
นายบุญส่ง  โพธิ์ทอง
186

24

ชั้น ม.3
นางสมศรี  นาคเจริญ

9

13

22

รวม 

155

111

266

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
จำนวนนักเรียน
ชาย
จำนวนนักเรียน
หญิง

รวม    

อนุบาล 1

นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค

15

8

23

อนุบาล 2

นางสาวสลิตา  สอนสวัสดิ์

12

14

26

ป. 1

นางอนุธิดา  มัยกูล

13

7

20

ป. 2

นางหทัยทิพย์  ไกรเจริญ

18

8

26

ป. 3

นางพัชรีพรรณ  สิงห์นุกุล

16

12

28

ป. 4

นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร

12

11

23

ป. 5

นางยุพิน  ชัยกิจ

12

9

21

ป. 6

นางจินตนา  ยินดีรักษ์

16

13

29

ม. 1

นางรสสุคนธ์  ศรีภิรมย์มิตร

20

6

26

ม. 2

นายบุญส่ง  โพธิ์ทอง

11

13

24

ม.3

นางสมศรี  นาคเจริญ

14

7

21


รวมทั้งสิ้น

159

109

268

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2555

ชั้น

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม       


อนุบาล 2

นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค

13

11

24 


อนุบาล 3

นางสาวสลิตา  สอนสวัสดิ์

13

7

20


ป. 1

นางอนุธิดา  มัยกูล

17

8

25


ป. 2

นางพัชรีพรรณ  สิงห์นุกุล

15

14

29


ป. 3

นางหทัยทิพย์  ไกรเจริญ

11

11

22


ป. 4

นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร

12

8

20


ป. 5

นางยุพิน  ชัยกิจ

19

13

32


ป. 6

นางจินตนา  ยินดีรักษ์

19

9

28


ม. 1

นายอนุสรณ์  จันทร์เพชร

16

15

31


ม. 2

นายบุญส่ง  โพธิ์ทอง

17

9

26


ม. 3

นางสมศรี  นาคเจริญ

17

11

28รวมทั้งสิ้น

169

116

285


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554
ชั้น ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อบ.1 น.ส.ธิอาภรณ์ บุนนาค 14 7 21
อบ. 2 น.ส.สลิตา สอนสวัสด์ 14 5 19
ป.1 นางวัลลี ทรัพย์กรณ์ 28 12 40
ป.2 นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุล 11 12 23
ป.3 นางจริยา ตะติชะลา 12 9 21
ป.4 น.ส.ปิยมน กรเพ็ชร 20 12 32
ป.5 นางยุพิน ชัยกิจ 18 9 27
ป.6 นางจินตนา ยินดีรักษ์ 16 20 36
ม.1 นายอนุสรณ์ จันทร์เพชร 20 11 31
ม.2 น.ส.ป้อมปิ่น สืบชุน 19 11 30
ม.3 นางสมศรี นาคเจริญ 12 13 25

รวมทั้งหมด 184 121 305