ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
แผนภูมิการบริการงานภายในโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา2560
พันธกิจ / เป้าหมาย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง