ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ปรัชญาโรงเรียนวดราษฎร์บำรุง
อัตลักษณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง