ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางมะพร้าว ๓   ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๔๗๙   โดยพระยาพิพัทร สุริยานุวงศ์  (เหม บุนนาค) ข้าราชการบำนาญ  ก่อตั้งในที่ดินและบ้านพักของท่านเอง ต่อมาในปีพ.ศ ๒๕๐๐ ได้ย้ายไปก่อตั้งที่วัดราษฎร์บำรุงและตั้งชื่อใหม่ ว่า"โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง"  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบางมะพร้าว  อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๕๐  บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

เนื้อที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง แปลงที่ 1
เนื้อที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง แปลงที่ 1  มีเนื้อที่ 6 ไร่ (สค.1 ระวาง 84 เลขที่  186 )  เป็นเนื้อที่โรงเรียนบ้านท้องโตนดเดิม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  ปัจจุบันโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการยุวเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในเนื้อที่ จำนวน 4  ไร่  จำนวน  96  ต้น
เนื้อที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง แปลงที่ 2
เนื้อที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงแปลที่ 2 เป็นแปลงที่โรงเรียนตั้งอยู่ปัจจุบัน  มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1  งาน  17  ตารางวา (เลขที่  ชพ.556)
เนื้อที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง แปลงที่ 3
เนื้อที่โรงเรียนแปลงที่ 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร มีพื้นที่ติดต่อกับแปลงที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ทางด้านทิศตะวันออก   มีเนื้อที่ 1  ไร  3  งาน 72 ตารางวา (นส.3 ก. เลขที่ 803)
แผนผังโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
แผนที่อำเภอหลังสวนและที่ตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ที่ตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ทิศตะวันออกของอำเภอหลังสวน   ต่อเขต ตำบลนาพญา  ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย    

                                ทิศเหนือ        จด      ตำบลปากน้ำ

                             ทิศตะวันตก     จด     ตำบลพ้อแดง

                                ทิศใต้            จด     ตำบลนาพญา

                                ทิศตะวันออก   จด     ทะเล อ่าวไทย

หมายเลข  7   ตำบลบางมะพร้าว

หมายเลข 5  ตำบลนาพญา

หมายเลข  6  ตำบลบ้านควน

หมายเลข  10  ตำบลพ้อแดง

หมายเลข  2   ตำบลขันเงิน

หมายเลข 3  ตำบลท่ามะพลา

หมายเลข  13  ตำบลหาดยาย

หมายเลข  9  ตำบลปากน้ำ

หมายเลข  11 ตำบลแหลมทราย

 

 

หมายเลข 4  ต.นาขา

หมายเลข 12  วังตะกอ

หมายเลข 1  หลังสวน

 

                                อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร