ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.๑ ก. หลังที่ ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๒
งบประมาณ : ๗๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคมารเรียนป.๑ ก. สร้างต่อเติมจากหลังที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๓
งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.๑ ก. หลังที่ ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๙
งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.๑ ก. หลังที่ ๔ แบบคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๗
งบประมาณ : ๓๙๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ (อาคาร ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๐
งบประมาณ : ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อารคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ แบบองค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๒
งบประมาณ : ๘๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การฯ 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๔
งบประมาณ : ๙๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 128,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๒
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหลังที่ 1แบบ สปช.๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๒
งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหลังที่ 2 แบบสปช.๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : ๙๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบสพฐ.4 (ส้วม4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 396,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,765,000
เพิ่มเติม..